Pravidla

 Česká asociace lovecké kulové střelby, z.s.

Člen International Hunting Rifle Shooting Association

Partner

Národní soutěžní pravidla disciplíny Lovecká kulová střelba

Schváleno: [ČS 12.2.2022]       verze ke stažení

LOVECKÁ KULOVÁ STŘELBA

Je sportem pro lovce (myslivce), tím nejbližším, který lze porovnávat s reálným lovem, a jehož smyslem je prověřování lovců s loveckými zbraněmi v loveckých podmínkách.

Účelem soutěže je prověřovat a rozvíjet lovecké (myslivecké) dovednosti: odhad vzdálenosti, znalost balistiky, posuzování větru a jeho vlivu na let střely, schopnost střelby z různých pozic a pod tlakem časového limitu. Každá jednotlivá soutěž je koncipována tak, aby během ní byly testovány všechny uvedené dovednosti. Jedná se přitom o střeleckou soutěž proměnlivého a nestandardního formátu, která ověřuje schopnost přesné lovecké rány tak, jako by tomu bylo při skutečném lovu. Soutěž je tak testem střelců a jejich schopnosti správného zásahu, čisté rány, které je dosahováno při správné aplikaci všech naučených dovedností.

Cílem při navrhování střeleckých situací je velmi pečlivě simulovat podmínky lovu v terénu, tedy tak, aby rozhodovala schopnost a dovednost lovce, a nikoli pouze mechanická přesnost pušky.

Zbraně musí být na praktickou vzdálenost dostatečně přesné, aby umožnily střelcům podat dobrý výkon, jednotlivé soutěže ale budou připraveny tak, aby sportovní speciály nebyly zvýhodněny oproti běžně dostupným zbraním. ČALKS neustále hledá cesty k dalšímu rozvoji sportu, jeho propagaci a náboru nových střelců a členů.

 

 1.  BEZPEČNOST

1.1 – Ochrana sluchu je povinná, ochrana zraku se doporučuje na všech střeleckých soutěžích. Stanoví-li provozní řád střelnice místa konání soutěže další povinnosti, má provozní řád střelnice před  těmito pravidly přednost.

1.2 – Před zahájením soutěže podle pravidel ČALKS osoba pověřená ČALKS přezkoumá připravené střelecké situace z hlediska plnění pravidel ČALKS. Střelbu podle pravidel ČALKS není možné před schválením připravených střeleckých situací zahájit.

1.3 – Pořadatel nejpozději při zahájení soutěže všem účastníkům oznámí způsob, jakým je pro případ zranění, nehody nebo jiné události zajištěna anebo zprostředkována první pomoc.

1.4 – Střelec, pokud je pod vlivem drog, alkoholu nebo léků negativně ovlivňujících rozhodovací schopnosti anebo motoriku, bude okamžitě diskvalifikován.

1.5 – Pokud se soutěžící nebo divák chová nesportovně, v rozporu s bezpečnostními pravidly anebo s pokyny rozhodčího, může být okamžitě diskvalifikován anebo vyzván k okamžitému opuštění střelnice.

1.6 – Každý je povinen řídit se pokyny rozhodčích. Nabíjení nebo zamiřování se zbraní před výslovným pokynem rozhodčího je důvodem k diskvalifikaci. Výstřel před povelem k zahájení střelby je důvodem k diskvalifikaci.

1.7 – Veškerá manipulace se zbraní kromě samotného průběhu střelecké situace musí být se závěrem vždy v otevřené poloze, a to i když jsou zbraně ukládány do pouzdra. V případě, že se zbraň s otevřeným závěrem do pouzdra nevejde, musí být závěr vyjmut. Není-li zbraň uložena v pouzdře, ústí musí neustále směřovat do dopadiště nebo do jiného bezpečného prostoru určeného provozním řádem střelnice.

1.8 – Soutěžící bezvýhradně odpovídá za zbraň, střelivo a dodržování bezpečnostních pravidel pro manipulaci se zbraní a střelivem, včetně dodržování provozního řádu střelnice, která je místem konání soutěže.

1.9 – Je zakázáno pohybovat se ve střelecké situaci nebo před vyznačenou palebnou linií bez pokynu rozhodčího.

1.10 – Povinné používání vlaječek v nábojové komoře od roku 2022

 

2. OBECNÁ PRAVIDLA

2.1 – Soutěž se skládá minimálně ze 30 hodnocených výstřelů, rozdělených obvykle do šesti položek. Počet ran předepsaných na střeleckou situaci nesmí být překročen (soutěžící nesmí v jedné položce vystřelit více nábojů, než je k řešení střelecké situace určeno).

2.2 – V soutěži jsou používány pouze terče schválené ČALKS. Nejvyšší přípustná hodnota jednoho zásahu v terči je 30.1 bodů.

2.3 – Určí-li pořadatel soutěže střelnici pro ověření nastřelení zbraní před soutěží, může pořadatel soutěže také omezit dobu, po kterou je takto určená střelnice každému ze soutěžících k dispozici.

2.4 – Soutěžící jsou povinni účastnit se zahajovací rozpravy před zahájením soutěže a briefingu rozhodčích na jednotlivých střeleckých situacích před započetím střelby a v průběhu soutěže se udělenými pokyny řídit. Jakékoli chování v rozporu s pokyny pořadatele soutěže anebo rozhodčích může být důvodem pro diskvalifikaci.

2.5 – Fair Play: Je-li zjištěno jakékoliv úmyslné pochybení, jako je úmyslné vypálení další rány na vlastní nebo i cizí terč buď ve prospěch sebe, nebo sabotáže, nedodržení povinné procedury střelecké situace nebo jiný pokus o získání neoprávněné výhody, bude soutěžící diskvalifikován.

2.6 – Diskvalifikovaný soutěžící nemá nárok na vrácení startovného.

 

3. VYBAVENÍ

3.1 – Zbraně schválené k použití v soutěži jsou zbraně opakovací anebo jednoranové, na něž byl vydán průkaz zbraně, a to ráže .20“ (5mm) anebo větší v případě zbraní se středovým zápalem a .22 (5.6mm) anebo větší v případě zbraní s okrajovým zápalem. Zbraně samonabíjecí a zbraně s opakovacím mechanismem na principu posuvného předpažbí (pumpy) jsou zakázány. Omezuje-li provozní řád střelnice (nebo jiná provozní a bezpečnostní pravidla) místa konání soutěže typ zbraně anebo ráži a typ střeliva povolený k použití, má provozní řád střelnice před těmito pravidly přednost.

3.2 – Soutěžící může v průběhu jedné soutěže používat jen jednu zbraň. Pouze v případě neodstranitelné závady může být po přezkoumání závady rozhodčím soutěžícímu dovoleno soutěž dokončit s náhradní (půjčenou) zbraní.

3.3 – Soutěžící odpovídá za stav a způsobilost k bezpečnému použití zbraně, se kterou soutěží. Soutěžící je povinen podrobit se na výzvu rozhodčího kontrole zbraně. Spoušťový mechanismus zbraně musí být bezpečný a spolehlivě zajišťovat, že nedojde k výstřelu jinak, než záměrným stiskem spouště (např při otřesu zbraně).

3.4 – Jsou povoleny puškohledy bez omezení zvětšení. Nesmí být požit puškohled s elektronickým měřením vzdálenosti.

3.5 – Úsťové brzdy, kompenzátory nebo tlumiče jsou povoleny. Střelec, který úsťovou brzdou nepoužívá, nemůže být nucen střílet vedle střelce s úsťovou brzdou.

3.6 – Řemeny na zbraních mohou být nastavitelné, jednoduché nebo dvojité. Používaný řemen musí být jedním koncem uchycený na předpažbí nebo hlavni před komorou a druhým koncem vzadu na pažbě za rukojetí.

3.7 – Dvojnožky a jakékoliv aretační a zpevňující doplňky a opory jsou zakázány, s výjimkou opory výslovně dovolené anebo poskytnuté jako součást střelecké úlohy.

3.8 – Použití rukavic je povoleno pouze pro ochranu rukou. Rukavice zpevňující nebo s výztuhou zápěstí jsou zakázány

3.9 – Ochrana loktů, je-li nedílnou součástí loveckých a střeleckých bund a kabátů, je povolena. Nedovoluje se použití speciálních kabátů s umělým vyztužením. Oblečení soutěžícího slouží pouze pro ochranu proti prostředí a terénu a nesmí poskytovat přidanou oporu.

3.10 – Kategorie .222/.223: pořadatel může vyhlásit samostatnou kategorii pro zbraně komorované pro náboj .222Rem/.223 Rem. S puškohledem se zvětšením nejvýše 14x. Věžičky puškohledu musí být označené a zajištěné proti manipulaci během soutěže, která je v této kategorii zakázána.

 

4. NA STŘELIŠTI

4.1 – Rozhodčí na každém střeleckém stanovišti před zahájením střelby střelce informuje (briefing) o podmínkách a proceduře (povinný postup) řešení střelecké situace, zejména o střelecké poloze, pořadí terčů, dovolené opoře a časovém limitu. Nikdo nemůže požadovat opakování soutěžní položky proto, že poučení nerozuměl.

4.2 – Prostor určený k řešení střelecké situace musí být jasně vymezen tak, aby dostačoval pro veškerou manipulaci nezbytnou k bezpečnému absolvování střelecké položky.

4.3 – Nabíjení zbraně je dovoleno až na pokyn rozhodčího. Je dovoleno nabíjet nejvýše tolik ran, kolik jich vyžaduje popis střelecké situace.

4.4 – Standardní povely rozhodčího na střelecké situaci jsou:

a) „Nabíjet“/“Load“, následuje „Jsou všichni připraveni?“ (střelec případně zvednutím ruky dá najevo, že není připraven)“/“Is any shooter not ready“;

b) „Čekat“/“Stand by“;

c) Během 3-5 sekund po povelu „Čekat“/“Stand by“ dá rozhodčí povel „Start“, který je signálem k započetí střelby

d) V průběhu střelby bude zbývající čas hlášen střelci takto: „90 sekund zbývá,“ „60 sekund zbývá,“ „30 sekund zbývá,“ „10 sekund zbývá,“ a odpočítáváním posledních 5 sekund.

Standardní povely v anglickém jazyce uvedené za lomítkem se na střelecké situaci použijí v případě účasti zahraničního hosta.

4.5 – Při manipulaci se zbraní v situaci (příprava opory, zaujímání střelecké polohy) mimo samotnou střelbu musí být závěr otevřen. Závěr může být zasunut dopředu, aby se zabránilo případnému vypadnutí náboje, ale klika závěru nesmí být uzavřena.  

4.6 – Závady zbraně:

Při poruše zbraně či střeliva během střelby, zvedne střelec ruku a zbraň drží směrem k terčům (závěr neotvírá). Rozhodčí poznačí čas, kdy k tomu došlo. Po ukončení položky úsekový rozhodčí posoudí typ závady a rozhodne o případném dostřílení zbylého času a zbylých výstřelů položky.

Závady, které jsou důvodem k dostřílení položky svojí zbraní:

– Selhání náboje (musí být zjevná stopa po úderníku)

– Uvíznutí náboje či nábojnice v nábojové komoře (náboj se podaří z nábojové komory vyjmout)

Závady, které jsou důvodem k dostřílení položky cizí zbraní:

– Selhání náboje (není zjevná stopa po úderníku), kdy je závada způsobena zlomením úderníku

– Uvíznutí náboje či nábojnice v nábojové komoře (náboj se nepodaří z nábojové komory vyjmout)

Vzpříčený náboj při podávání ze zásobníku či nábojové schránky se za závadu nepovažuje.

Jiné závady bude posuzovat úsekový rozhodčí společně s hlavním rozhodčím a ředitelem soutěže a ti rozhodnou o případném dalším postupu

4.7 – Závady terčového zařízení:

Při poruše na terčovém zařízení (stojany s terčem, gong apod.) během střelby, zvedne střelec ruku a zbraň drží směrem k terčům. Rozhodčí poznačí čas, kdy k tomu došlo. Po ukončení položky úsekový rozhodčí posoudí typ závady a rozhodne o případném dostřílení zbylého času a zbylých výstřelů položky.

Závady, které jsou důvodem k opakování položky:

– Spadlý stojan s terčem

– Nedostatečně připevněný terč

– Natočený gong

– Upadnutý gong

– Nezřetelně viditelný gong (ostřílená barva)

Střelec může po povelu k zahájení střelby po zaujetí polohy odmítnout střelbu z výše uvedených důvodů. Zvedne ruku a zbraň drží směrem k terčům. Rozhodčí poznačí čas, kdy k tomu došlo. Po ukončení položky úsekový rozhodčí posoudí typ závady a rozhodne o opakování položky.

Pokud střelec vidí výše uvedené závady a přesto na závadný cíl vystřelí, nebude k dodatečnému protestu brán zřetel                                    

4.8 – Trénování (spotting, rady diváků), nápověda anebo rušení během doby, kdy soutěžící řeší střeleckou situaci, je zakázáno.

4.9 – V případě, že se střeliště nachází na kamenitém nebo jiném terénu, který by mohl vést ke zranění soutěžícího nebo k poškození jeho vybavení, pořadatel zajistí podložky jako je např. koberec, deka, rohože apod. o maximální tloušťce 5 mm. Tyto typy ochrany musí pořadatel zajistit po celou dobu soutěže tak, aby byly pro všechny střelce stejné. Soutěžící může použít i svoji rukavici, čepici anebo klobouk, ne však brašny, pouzdra zbraní, bundy nebo jiné nedovolené předměty.

 

5. TERČE A HODNOCENÍ

5.1 – Schválené terče jsou používány buď ocelové (gongy), papírové, nebo fotografické (barevné i černobílé siluety lovné zvěře). Tyto terče mohou být používány celé nebo jen jejich část (výseč) terče, čímž je simulována střelba na částečně zakryté cíle.

5.2 – Terče použité na střelecké situaci musí být před ní k dispozici k nahlédnutí.

5.3 – Maximální vzdálenost střelby základního závodu je 400 metrů. Obvyklá maximální možná vzdálenost základního závodu pro střelbu vestoje bez opory je 150 metrů. Obvyklá minimální vzdálenost základního závodu pro střelbu na gongy je 150 metrů. Průměr gongů základního závodu je nejvýše 200 mm.

5.4 – Soutěžící se nesmí dotýkat terče před jeho vyhodnocením. Nahlédnutí terče může být soutěžícím umožněno za přítomnosti rozhodčího a při zachování odstupu soutěžícího nejméně 2 metry od terče. Pokud je prováděno hodnocení terče za přítomnosti střelce, tak po provedení hodnocení terče rozhodčím soutěžící podepíše záznam hodnocení terče; po podpisu záznamu hodnocení nelze skóre měnit nebo opravovat.

5.5 – Střelba na nesprávný terč je střeleckou chybou a oprava (náhradní rána) je zakázána. Opakování položky není povoleno. Pokus o opravu střelbou více než předepsaného počtu ran na střeleckou situaci je porušením fair-play. Dojde-li k situaci, kdy je ve stejném terči více zásahů a tyto nelze odlišit podle kalibru, zásahy se přičítají střelci, o jehož terč se jedná, a to tak, že v duchu zásady „ve prospěch soutěžícího“ se počítají nejlepší zásahy v počtu předepsaném na řešení dané střelecké situace a terč (takto se postupuje pouze v případě, že počet zásahů navíc chybí v terčích ostatních střelců).

5.6 – Výstřel před povelem k zahájení střelby je důvodem k diskvalifikaci. Výstřel po skončení časového limitu při střelbě na papírové terče je penalizován 30 body; Výstřel po skončení časového limitu při střelbě na ocelové terče je hodnocen jako nula/miss.

5.7 – Soutěžící, který s hodnocením terče nesouhlasí, je oprávněn podat protest. Protest hodnotí komise složená z [nejméně 3 osob určených pořadatelem soutěže]. Protest může být zpoplatněn; ukáže-li se jako oprávněný, tento poplatek za protest se soutěžícímu vrací.

5.8 – Rozhodnutí rozhodčího je konečné s výjimkou podle 5.7.

5.9 – Ocelové terče (gongy) musí být zřetelně označeny a očíslovány pro snadnou identifikaci. Jejich čísla jsou nejméně velikosti A4 a s kontrastními číslicemi, a umísťují se nosném ocelovém rámu nebo vedle něj.

5.10 – Bodování gongů: na střelecké situaci rozhodčí potvrdí vizuálně zásah gongu za použití dalekohledu. Je-li předepsáno pořadí střelby, zásah gongu mimo toto pořadí se hodnotí jako miss/nula.

5.11 – Bodování papírových terčů: Jakmile se otvor po střele alespoň dotkne bodovací čáry, platí při hodnocení vyšší hodnota zásahu; v případě předělu nula/negativní hodnocení platí negativní hodnocení.

Zóny zásahů a bodování

A. Chybení (Score = 0)

B. Centr (Score = 30.1)

C. Chybení/negativní (Score = -15)

D. Negativní/Pozitivní (Score = 30)

E. Chybení/Negativní/Pozitivní (Score = 30)

F. Chybení (Score = 0)

G. Chybení/Pozitivní (Score = 25)

H. Chybení/Negativní (Score = -15)

I. Chybení/Pozitivní/Pozitivní (Score = 25)

J. Negativní/Pozitivní (Score = 25)

K. Pozitivní/Pozitivní (Score = 25)

pravidla-terc

 

„Dotyk“ znamená, že neexistuje žádná viditelná mezera mezi bodovací čárou a bodovaným zásahem.

· 1 a 2 = minutí

· 3 a 4 =zásah

pravidla-zasahy

 

5.12 Vnitřní kruh papírových terčů se skórem 30ti bodů, nebo jiná část terče, může být doplněna polem o hodnotě 30.1, jako rozlišovací pomůcka pro případ shodnosti bodů. V případě shodné hodnoty jakéhokoliv výsledku se pak pořadí soutěžících stanoví dle lepší bodové hodnoty položky směrem od první k poslední.

5.13 V případě rovnosti bodů: pro určení pořadí na prvních třech místech ve všech kategoriích proběhne rozstřel – gong průměru 20 cm na vzdálenost 300 metrů vestoje z volné ruky (metoda náhlé smrti). Střelci, kteří zasáhnou, střílí na gong průměru 15 cm. Střelci, kteří minou, postupují na vzdálenost 250m. Vše se opakuje a postupuje se vždy o 50m blíže a to až do úplného rozhodnutí o pořadí.

 

6.KLASIFIKACE

6.1 Soutěžní třídy s výkonem určovaným podle předchozí výkonnosti zaznamenaném v národních žebříčcích (platí nejvyšší soutěžícím dosažený výsledek v dané sezóně):

I. Bronz          (pod 60%, nebo poprvé na soutěži)

II. Stříbro (60% ale méně než 80% )

III. Zlato           (80% a výše)

Procenta vychází z nejlepšího výsledku jednotlivých soutěží a to tak, že výsledek vítěze má hodnotu 100%.

Věkové třídy:

I. Junioři (16 let a mladší)
II. Ženy (17 let a více)
III. Muži       (17 let až 49)
IV. Senioři    (50 let až 59)
V. Veteráni   (60 let a více)

Zařazení do věkových kategorií je dle dovršeného věku v roce soutěže.

 

Příloha A: Střelecké polohy

V duchu soutěže je v zásadě umožněna svoboda co do konkrétního provedení střelecké polohy, jsou-li dodrženy její základní znaky jak je uvedeno níže.

Zadání střelecké situace může vyžadovanou polohu dále specifikovat jako součást povinné procedury řešení dané střelecké situace.

Při popisu těchto pozic se předpokládá, že soutěžící je pravák nebo levák, opačná poloha platí. Řemeny, které splňují podmínky čl. 3.7 mohou být použity ve všech polohách, nezakazuje-li je procedura dané střelecké situace.

Soutěžící, kterému zdravotní důvody neumožňují zaujmout specifikovanou střeleckou polohu, může střeleckou situaci se souhlasem rozhodčího absolvovat v méně stabilní střelecké poloze, než jaká je předepsána (A.1 = nejméně stabilní, A.8 = nejvíce stabilní).

A.1 Ve stoje bez opory

Soutěžící stojí vzpřímeně na obou nohách bez využití jakékoli přidané opory jak pro tělo soutěžícího, tak pro zbraň. Země se dotýká pouze chodidly. Zbraň drží v obou rukách, jednou rukou vpředu na předpažbí.

A.2 Ve stoje s oporou

Soutěžící stojí vzpřímeně na obou nohách, přičemž slabou rukou, zbraní anebo slabou rukou i zbraní využívá poskytnutou oporu tak, že přitom zbraň drží slabou rukou za předpažbí, anebo má zbraň opřenu o předpažbí nebo zápěstí slabé ruky.

A.3 V kleče bez opory

Soutěžící klečí tak, že se země dotýká chodidlem jedné nohy a kolenem nohy druhé. Hýždě se nesmí dotýkat země. Loket slabé ruky se může opírat o koleno nohy na stejné straně. Ostatní části těla se nesmí dotýkat země ani jiné opory.

A.4 V kleče s oporou

Soutěžící klečí tak, že se země dotýká chodidlem jedné nohy a kolenem nohy druhé. Hýždě se nesmí dotýkat země. Soutěžící přitom slabou rukou, zbraní anebo slabou rukou i zbraní využívá poskytnutou oporu tak, že přitom zbraň drží slabou rukou za předpažbí, anebo má zbraň opřenu o předpažbí nebo zápěstí slabé ruky.

A.5 V sedě bez opory

Soutěžící je v kontaktu se zemí hýžděmi a oběma chodidly. Žádná jiná část těla se nesmí dotýkat jakékoli opory nebo objektu.

A.6 V sedě s oporou

Soutěžící je v kontaktu se zemí hýžděmi a oběma chodidly, pro stabilizaci zbraně může použít poskytnutou oporu.

A.7 V leže bez opory

Soutěžící leží na zemi se zbraní drženou v obou rukách, přičemž slabá ruka je před pažbičkou/úchopem silné ruky. Žádná část zbraně se nesmí dotýkat země. Paže soutěžícího jsou v kontaktu se zemí pouze lokty.

A.8 V leže s oporou

Soutěžící leží na zemi se zbraní drženou v obou rukách, přičemž využívá poskytnutou oporu ke stabilizaci zbraně.

 

Příloha B: Základní modelové členění disciplín LKS v ČR:

B1 Terč

Popis :                  Položku střílí obvykle více střelců (dle povahy střelnice, množství střeleckých stavů a počtu opor), obvykle 6 střelců a ti střílejí celou položku (5 výstřelů) na stejný terč a ze stejné vzdálenosti, a za použití jedné opory. Mohou však být různé kombinace (dle pořadatele) například dva typy terčů v různé vzdálenosti s určením počtu výstřelů na každý z terčů. Možná je i kombinace terče s jedním či více gongy. Může být během položky určeno kolik výstřelů bude provedeno z určité polohy za použití shodné opory (střídání poloh např.: stoj, kleč, sed, leh)

Terče:                   Terče pro loveckou kulovou střelbu (gong)

Poloha / opora:    Dle povahy střelnice a možností pořadatele s ohledem na velikost a náročnost terče a zvolenou vzdálenost střelby

Počet výstřelů:     5 x 1 výstřel, tedy celkem 5 výstřelů

Časový limit:        Obvykle 90 sekund na všech 5 výstřelů (do času se obvykle započítává čas na zaujetí polohy)

 

B2 Šoulačka

Popis disciplíny:   Položku střílí obvykle více střelců a ti střílejí celou položku na stejný terč a z různé vzdálenosti, ale pokaždé 1 nebo 2 výstřely za použití jiné polohy či opory. Těchto vzdáleností je obvykle pět. Střelci postupují od nejvzdálenějšího stanoviště a končí na stanovišti nejblíže terči. Dle možností pořadatele může být počet vzdáleností (stanovišť) méně, pak bude určen počet výstřelů z určité vzdálenosti.

Terče:                   Terče pro loveckou kulovou střelbu (gong)

Poloha / opora:    Dle povahy střelnice a možností pořadatele s ohledem na velikost a náročnost terče a zvolenou vzdálenost střelby                                                     

Počet výstřelů:     5 x 1 výstřel, tedy celkem 5 výstřelů

5 x 2 výstřelů, tedy celkem 10 výstřelů

Alternativa dle určení pořadatele

Časový limit:        Obvykle 30 sekund na každý jeden výstřel nebo 45 sekund na každé dva výstřely z příslušné vzdálenosti a pozice (do času se obvykle započítává čas na zaujetí polohy)

 

B3 Trap

Popis disciplíny:   Položku střílí vždy více střelců (obvykle celá skupina – runda) a ti střílejí celou položku na stejný terč nebo na více terčů a ze stejné vzdálenosti, ale pokaždé 1 nebo 2 výstřely za použití jiné polohy a opory. Těchto pozic je pět. Střelci postupují obdobným způsobem jako na trapu (vždy začíná střelec na stanovišti č.1 a končí na stanovišti 5.

Terče:                   Terče pro loveckou kulovou střelbu (gong)

Poloha / opora:    Dle povahy střelnice a možností pořadatele s ohledem na velikost a náročnost terče a zvolenou vzdálenost střelby                                                     

Počet výstřelů:     5 x 1 výstřel, tedy celkem 5 výstřelů

5 x 2 výstřelů, tedy celkem 10 výstřelů

Alternativa dle určení pořadatele

Časový limit:        Obvykle 30 sekund na každý jeden výstřel nebo 45 sekund na každé dva výstřely z příslušné pozice (do času se obvykle započítává čas na zaujetí polohy)

 

B4 Gong

Popis disciplíny:   Položku střílí obvykle 2 střelci a ti střílejí po jednom výstřelu na každý z dvojice pěti gongů.  Každá z pěti dvojic gongů je umístěna v různé vzdálenosti od střelce. Levý střelec střílí na levý gong a pravý střelec na gong pravý. Každá dvojice gongů je označena číslem od 1 do 5 (číslování obvykle zleva doprava) a střelec musí střílet na gongy od čísla 1 a postupně až k číslu 5 (pořadí gongů nemusí odpovídat pořadí vzdáleností). Mohou být použity i gongy rozdílného průměru. Dále jsou možné různé varianty např.: střílí pouze jeden střelec na 5 gongů, nebo střílí jeden střelec a má na stojanu gongy rozdílného průměru a tedy s rozdílnou bodovou hodnotou a podle toho, který na určitou vzdálenost zasáhne se započítávají body

Terče:                   Kovový gong průměru 20 cm, 15 nebo 10 cm

Poloha / opora:    Dle povahy střelnice a možností pořadatele s ohledem na velikost gongu a zvolených vzdáleností střelby                                                              

Počet výstřelů:     5 x 1 výstřel, tedy celkem 5 výstřelů, zásah hodnocen 30 body

                            Při alternativní střelbě s rozdílným průměrem gongu na jednom stojanu v jedné vzdálenosti platí obecně pravidlo, že zásah nejmenšího gongu je hodnoceno 30 body a zásah většího bude oceněn nižší bodovou hodnotou (bodovou výši určí pořadatel)

Časový limit:        Obvykle 120 sekund na 5 výstřelů (do času se obvykle započítává čas na zaujetí polohy)

 

B5 Rychlopalba

Popis disciplíny:   Položku střílí obvykle více střelců (dle možností střelnice) a ti střílejí celou položku na stejný terč a ze stejné vzdálenosti, za použití jedné polohy a opěry. Na 5 výstřelů je krátký časový limit. V případě použití gongu střílí jeden max. dva střelci

Terče:                   Terče pro loveckou kulovou střelbu (gong)

Poloha / opora:    Dle povahy střelnice a možností pořadatele s ohledem na velikost a náročnost terče a zvolenou vzdálenost střelby                                                     

Počet výstřelů:     Celkem 5 výstřelů (maximální bodový zisk 150,5 / 150 bodů).

Časový limit:        Obvykle 45 sekund na 5 výstřelů (do času se obvykle započítává čas na zaujetí polohy)