Stanovy

Stanovy spolku

Článek 1

Název a sídlo

1. Název spolku zní: Česká asociace lovecké kulové střelby, z.s. (dále jen „ČALKS“ nebo „Spolek“).

2. Překlad názvu Spolku do angličtiny je „Czech Hunting Rifle Shooting Association“; zkráceně „CZHRSA“.

3. Sídlem spolku je: Březinova 974, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou.

4. IČ: bude přiděleno

 

Článek 2

Statut spolku

Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující své členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou.

 

Článek 3

Účel a cíle spolku

1. Účelem spolku ČALKS je dobrovolně sdružovat osoby vedené společným zájmem provozovat, podporovat, organizovat a řídit sportovně střeleckou činnost z palných zbraní, a to na celém území České republiky.

2. Cílem spolku ČALKS je:

a) být jedinou organizací v České republice zastupující sportovní střelbu v International Hunting Rifle Shooting Association (dále jen „IHRSA“);

b) dbát na to, aby jednotlivé soutěže registrované u ČALKS probíhaly podle pravidel vydaných IHRSA a dle dispozic střelnice a pořadatele;

c) pořádat vrcholové soutěže – Mistrovství České republiky, soutěže republikové a mezinárodní soutěže v předmětných sportovně střeleckých disciplínách;

d) organizovat a řídit státní reprezentaci v disciplínách řízených IHRSA, přičemž reprezentanti České republiky budou nominováni řídícím výborem ČALKS, a to výhradně z členů ČALKS dle dosažených výsledků na nominačních závodech v jednotlivých disciplínách;

e) vydávat pravidla sportovní střelby a vydávat v rámci disciplín a své působnosti členům ČALKS licence trenéra a rozhodčího.

 

Článek 4

Členství

1. ČALKS rozlišuje následující druhy členství:

a) standardní,

b) doživotní,

c) čestné,

d) rozhodčí.

2. Fyzické osob mohou být přijaty za členy ČALKS za splnění níže uvedených podmínek. Fyzické osoby mladší osmnácti let jsou povinny předložit písemný souhlas zákonného zástupce s členstvím v ČALKS.

3. Standardním členem ČALKS dle odst. 1 písm. a) tohoto článku se může stát jakákoliv fyzická osoba s českým státním občanstvím, jsou-li kumulativně splněny tyto podmínky:

a) přijetí a schválení řádně vyplněné přihlášky o členství v ČALKS řídícím výborem ČALKS;

b) zaplacení členského příspěvku ve výši platné pro daný kalendářní rok;

c) u osob bez českého státního občanství povoluje výjimku pouze členská schůze.

Standardní členství v ČALKS je časově omezeno na dobu jednoho kalendářního roku. Po zaplacení členského příspěvku na další kalendářní rok dle Pravidel hospodaření s finančními prostředky ČALKS se členství automaticky prodlužuje.

4. Doživotním členem ČALKS dle odst. 1 písm. b) tohoto článku se může stát jakákoliv fyzická osoba s českým státním občanstvím, jsou-li kumulativně splněny tyto podmínky:

a) přijetí a schválení řádně vyplněné přihlášky o členství v ČALKS řídícím výborem ČALKS;

b) zaplacení dvacetinásobku ročního členského příspěvku ve výši platné pro kalendářní rok, v němž byla podána přihláška o členství v ČALKS.

5. Členem ČALKS dle odst. 1 písm. c) tohoto článku (čestné členství) se může stát osoba, u níž o tom v případech hodných zvláštního zřetele rozhodne řídící výbor ČALKS. Čestné členství se získává bez zpoplatnění a trvá doživotně nebo do odvolání řídícím výborem.

6. Členem ČALKS dle odst. 1 písm. d) tohoto článku (rozhodčí) se může stát osoba, která získala národní či mezinárodní licenci rozhodčího v disciplínách organizovaných ČALKS, jsou-li kumulativně splněny tyto podmínky:

a) přijetí a schválení řádně vyplněné přihlášky o členství v ČALKS řídícím výborem ČALKS;

b) zaplacení členského příspěvku ve výši platné pro daný kalendářní rok.

Tito členové mají časově omezené členství na dobu jednoho kalendářního roku, které se automaticky prodlužuje zaplacením členského příspěvku na další kalendářní rok dle Pravidel hospodaření s finančními prostředky schválenými členskou schůzí. Výši členských příspěvků navrhuje příslušná sekce a předkládá ke schválení členské schůzi. Členské příspěvky mohou být rozdílné pro jednotlivé sekce. Termín uhrazení členských příspěvků na následující kalendářní rok je součástí Pravidel hospodaření s finančními prostředky ČALKS.

7. Členství v ČALKS (bez ohledu na druh členství) zaniká zejména z těchto důvodů:

a) písemným oznámením člena o vystoupení z ČALKS; nebo

b) vyloučením člena ČALKS za podmínek stanovených Disciplinárním řádem schváleným členskou schůzí; nebo

c) z dalších důvodů uvedených ve stanovách Spolku nebo v platných právních předpisech.

 

Článek 5

Práva členů

a) Členové ČALKS mají právo zúčastnit se všech jednání členských schůzí ČALKS a schůzí příslušných sekcí, podávat návrhy a připomínky, volit, kandidovat a být volen do všech orgánů ČALKS. Pasivní volební právo do orgánů ČALKS je omezeno 18 roky věku. Každý člen má právo nechat se na základě ověřené písemné plné moci zastoupit při jednání členské schůze.

b) Členové ČALKS, vyjma členství dle článku 4 odst. 1 písm. d) (rozhodčí), se mohou jako střelec zúčastnit závodů registrovaných ČALKS a IHRSA, a to včetně mistrovských soutěží v rámci České republiky i v zahraničí, mít oficiálně zaznamenány výsledky dosažené v těchto závodech, které jsou ročně publikovány ČALKS.

 

Článek 6

Povinnosti členů

Členové ČALKS mají za povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy ČALKS;

b) aktivně se podílet na plnění cílů a účelu ČALKS;

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech ČALKS;

d) řádně platit roční členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí, vyjma členů uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) stanov Spolku (doživotní);

e) písemně nebo elektronicky oznámit ČALKS změny kontaktních údajů;

f) dbát, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno ČALKS;

g) jsou-li členy reprezentačního družstva (nominovanými ČALKS), dodržovat ústrojovou kázeň (nosit stejnokroj Spolku) při účasti na všech závodech pořádaných IHRSA v rámci České republiky i v zahraničí; při jiných příležitostech spojených s prosazováním účelu tohoto Spolku je dodržování ústrojové kázně žádoucí.

 

Článek 7

Orgány ČALKS

Orgány ČALKS jsou:

1. členská schůze;

2. řídící výbor;

3. president;

4. komise rozhodčích;

5. kontrolní komise.

 

Článek 8

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.

2. Členské schůze se mohou účastnit všichni členové ČALKS, kterým bylo schváleno členství a kteří zároveň zaplatili členský příspěvek minimálně 30 dnů před konáním členské schůze.

3. Členskou schůzi svolává president Spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka nebo kterýkoli člen řídícího výboru.

4. Členská schůze zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov ČALKS;

b) rozhoduje o pravidlech hospodaření s finančními prostředky ČALKS;

c) projednává a rozhoduje o disciplinárním řádu ČALKS;

d) projednává a rozhoduje o soutěžním řádu ČALKS;

e) projednává a schvaluje zprávy o hospodaření, rozpočet hospodaření na běžný rok a kontrolní zprávy za uplynulé období;

f) rozhoduje o výši členských příspěvků pro jednotlivé kalendářní roky;

g) volí presidenta a ostatní členy řídícího výboru;

h) volí předsedu a členy kontrolní komise.

Všichni výše uvedení volení funkcionáři mohou být zvoleni, případně odvoláni nadpoloviční většinou přítomných členů.

5. Čas a místo konání členské schůze a program členské schůze musí být oznámen písemně každému členovi nejpozději do 30 dnů před jejím konáním. Tato podmínky je splněna, pokud tato informace je zaslána členovi na emailovou adresu, kterou uvedl v přihlášce do ČALKS, a zveřejněna na oficiálních webových stránkách ČALKS.

6. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 50 % členů ČALKS. Není-li přítomna 30 minut po plánovaném termínu zahájení jednání nadpoloviční většina všech členů, považuje se členská schůze za usnášeníschopnou po 60 minutách od plánovaného termínu zahájení jednání bez ohledu na počet přítomných členů, přičemž v takovém případě rozhoduje členská schůze příslušnou většinou přítomných členů Spolku.

7. Každý člen má jeden hlas. Hlasy členů jsou si rovny.

8. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj prostá většina přítomných členů. K rozhodnutí o změně stanov je zapotřebí alespoň dvě třetiny přítomných členů.

9. Členské schůzi předsedá president a v případě jeho nepřítomnosti první či druhý vicepresident.

 

Článek 9

Řídící výbor

1. Řídící výbor řídí činnost ČALKS v období mezi jednotlivými členskými schůzemi v souladu s jejich usneseními.

2. Řídící výbor má 3 členy. Tvoří jej president ČALKS, první vicepresident a druhý vicepresident.

3. President je volen členskou schůzí na dobu dvou let. Minimálně jeden měsíc před ukončením funkčního období svolá president členskou schůzi, aby mohly proběhnout řádné volby volených funkcionářů ČALKS. V případě nezvolení těchto funkcionářů ČALKS před skončením funkčního období bude po skončení funkčního období do jejich zvolení řídit ČALKS dosavadní president a řídící výbor.

4. Vicepresidenti jsou voleni členskou schůzí na dobu dvou let.

5. Jakýkoliv člen řídícího výboru může být zvolen do své funkce opakovaně a může být členskou schůzí odvolán.

6. Četnost, agendu, místo a čas jednotlivých jednání řídícího výboru určuje president, a to nejméně deset pracovních dnů předem. Řídící výbor se schází nejméně dvakrát ročně. Řídící výbor je usnášeníschopný, pokud se ho účastní všichni členové. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala většina všech členů řídícího výboru. Jednání řídícího výboru se může uskutečnit také za pomoci sdělovací techniky či za pomoci prostředků umožňujících komunikaci na dálku. Přijatá usnesení musí být vyhotovena v písemné podobě a podepsána všemi členy řídícího výboru.

 

Článek 10

President

1. Statutárním orgánem Spolku je president, který je oprávněn jednat jménem Spolku samostatně.

2. Podepisování za Spolek se uskutečňuje tak, že president k natištěnému či jinak napsanému názvu Spolku připojí svůj podpis s dodatkem označujícím jeho funkci.

3. V případě, že president nemůže vykonávat svou funkci, přechází jeho pravomoc a působnost v plném rozsahu na 1. vicepresidenta. V případě, že ani tento 1. vicepresident nemůže vykonávat svoji funkci, přechází jeho pravomoc a působnost v plném rozsahu na 2. vicepresidenta.

 

Článek 11

Komise

1. Pro řízení jednotlivých specifických oblasti činnosti ČALKS jsou ustanoveny tyto komise:

a. Komise rozhodčích

2. V případě aktuální potřeby může řídící výbor rozhodnout o zřízení dočasné komise. Při zřízení dočasné komise určí řídící výbor délku trvání činnosti takové komise, a to buď časově nebo vázanou na splnění účelu, pro který byla komise zřízena.

3. V komisi musí být určen předseda a musí mít vždy nejméně 3 členy.

4. Jednotlivé komise mají pravomoci, které jim byly delegovány řídícím výborem. Mezi tyto pravomoci patří také právo pozvat na své jednání kteréhokoliv člena ČALKS a vyžadovat jeho účast na takovémto jednání.

5. Jednání kterékoliv komise je možno uskutečnit také za pomoci sdělovací techniky či za pomoci prostředků umožňujících komunikaci na dálku.

6. Jednotlivé komise informují v pravidelných intervalech řídící výbor o své činnosti. Komise poskytne řídícímu výboru zprávu o své činnosti kdykoliv o to řídící výbor požádá.

 

Článek 12

Kontrolní komise

1. Kontrolní komise kontroluje hospodaření ČALKS a předkládá členské schůzi kontrolní zprávu za daný kalendářní rok i odsouhlasení.

2. Kontrolní komise má 3 členy – předsedu a členy kontrolní komise, kteří jsou volení členskou schůzí na dvouleté funkční období. Členové kontrolní komise mohou být zvoleni do svých funkcí i opakovaně.

3. Funkce člena (i předsedy) kontrolní komise je neslučitelná s jakoukoliv jinou funkcí v rámci řídícího výboru ČALKS.

4. Předseda kontrolní komise se může účastnit jednání řídícího výboru bez hlasovacího práva.

5. Četnost, agendu, místo a čas jednotlivých jednání kontrolní komise určuje předseda, a to nejméně 10 pracovních dnů předem. Kontrolní komise se schází nejméně jednou ročně.

 

Článek 13

Hospodaření ČALKS

1. Zdrojem majetku ČALKS jsou především členské příspěvky.

2. Nakládání s majetkem ČALKS a její hospodaření se řídí obecně platnými právními a účetními předpisy a Pravidly hospodaření s finančními prostředky ČALKS schválených členskou schůzí.

 

Článek 14

Disciplinární řízení

Disciplinární řízení probíhá dle platného Disciplinárního řádu ČALKS schváleného členskou schůzí.

 

Článek 15

Placený personál

1. Řídící výbor může rozhodnout o jmenování tajemníka – pokladníka a jeho výši odměny dle Pravidel hospodaření s finančními prostředky, který je odpovědný za běžný chod administrativních a finančních záležitostí.

2. Řídící výbor může rozhodnout o přijetí dalšího administrativního personálu dle potřeby ČALKS, pokud to shledá žádoucím.

 

Článek 16

Zánik spolku

1. ČALKS zanikne v případě, že členská schůze rozhodne o jeho dobrovolném rozpuštění nebo o sloučení ČALKS s jiným spolkem.

2. Pokud by měla členská schůze jednat o dobrovolném rozpuštění ČALKS nebo o jeho sloučení s jiným spolkem, je třeba, aby byl tento bod jednání řádně uveden v pozvánce na členskou schůzi.

3. K přijetí platného rozhodnutí o dobrovolném rozpuštění ČALKS nebo o jeho sloučení s jiným spolkem je třeba, aby hlasovaly pro návrh 2/3 (slovy: dvě třetiny) registrovaných členů ČALKS.

4. Při hlasování o dobrovolném rozpuštění ČALKS nebo o jeho sloučení s jiným spolkem členská schůze zároveň rozhodne, zda čistý majetek ČALKS (majetek ČALKS zbylý po odečtení veškerých závazků) bude převeden na jinou nástupnickou organizaci, či zda bude převeden na určenou nadaci, jejímž cílem je především podpora sportu.

5. Spolek může taktéž zaniknout za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění.

 

Článek 17

Přechodná a závěrečná ustanovení

ČALKS se řídí českým právním řádem, především pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Stanovy schváleny členskou schůzí dne 8. 12. 2018.

 

Bližší informace pro podání přihlášky.