Pravidla

Česká verze pravidel IHRSA

Zpracoval a přeložil: Karel Pučálka
Revize: 24.2.2016
Upravil: ing.Antonín Čech

LOVECKÁ KULOVÁ STŘELBA

Jedná se o sport pro lovce, myslivce. Jde o to nejbližší, co můžete porovnat s reálným lovem. Skutečný účel této střelby je testovat, podporovat následující prvky a schopnosti myslivce a lovce: schopnost odhadnout vzdálenost, znalost balistiky střel, schopnost střílet z různých pozic a „ pod tlakem“ v časovém omezení pro dosažení toho, aby jeho-její zbraň byla schopna dosáhnout dobrého soustřelu (grupingu) na přiměřenou (loveckou) vzdálenost.

Soutěž musí být strukturována tak, aby byly všechny níže uvedené body praktikovány během soutěže. Jedná se o variabilní nestandardní formu závodu, který vyzkouší praktické střelectví, vyskytující se při reálném lovu.

Soutěž musí být připravena a umístěna tak, aby speciální kulovnice na jednu ránu Benchrest nebo na siluetu zvěře neměly výhodu proti běžné lovecké kulovnici. Tento sport je určen výhradně jako test pro myslivce-lovce s loveckými kulovnicemi. Závod je simulován do polních i lesních loveckých podmínek tak, aby se otestovaly schopnosti myslivce–lovce a nejen pouze schopnosti zbraně.

ROZDĚLENÍ PRAVIDEL:

1. BEZPEČNOST
2. OBECNÁ PRAVIDLA
3. VYBAVENÍ
4. NA ODPALIŠTI (POZICI)
5. TERČE A HODNOCENÍ
6. KLASIFIKACE

DODATEK –PŘÍLOHY:

A Střelecké pozice (polohy)
B Příprava a pokyny
C Spory a řešení protestů

PRAVIDLA A PŘEDPISY PRO SOUTĚŽE

Níže uvedené pravidla se vztahují pro zbraně se středovým zápalem .22 LR a výše, přičemž nejnižší kalibr pro použití je .20 ( 5mm).

1/ BEZPEČNOST

1.1. Ochrana sluchu je povinná, ochrana zraku se doporučuje na všech střeleckých soutěžích.

1.2. Bezpečnostní předpisy specifické pro hostující zemi, kde se koná soutěž, budou oznámeny nejméně dva měsíce před zahájením soutěže všem orgánům zúčastněných zemí a budou dodržovány všemi hostujícími střelci.

1.3. Bezpečnostní technik IHRSA nebo jeho jmenovaný zástupce přezkoumá každé vybudované střeliště, které bylo připravené ke schválení před zahájením soutěže.

1.4. V případě, že ambulance není k dispozici nebo není v pohotovostním režimu, musí být zajištěna tato minimální opatření: musí být pro tento účel připraveno označené vozidlo určené k přepravě zraněného do nejbližšího zdravotnického zařízení. V tomto vozidle musí být k dispozici mapka s vyznačenou cestou k tomuto zařízení, kontaktní údaje, jakož i lékárnička.

1.5. Soutěžit nemůže žádný střelec, pokud je pod vlivem drog nebo alkoholu nebo je přistižen při konzumaci alkoholu nebo drog během závodu. V závislosti na závažnostech tohoto přestupku mohou být tomuto závodníkovi pozastaveny starty ve všech soutěžích až na dobu šedesáti měsíců. Startovné uhrazené v předmětném závodě mu propadá.

1.6. Pokud se závodník nebo divák chová nesportovně nebo nebezpečně a je tak shledán úsekovým rozhodčím, může být okamžitě diskvalifikován nebo požádán k okamžitému opuštění střelnice.

1.7. Musí být dodržovány příkazy úsekového rozhodčího, je nepřípustné nabíjet nebo mířit se zbraní před pokynem daným rozhodčím.

1.8.Závěry u kulovnic musí být vždy v otevřené poloze, i když jsou dávány do pouzdra. V případě, že se s otevřeným závěrem kulovnice do pouzdra nevejde, musí být závěr odejmut. Konkrétnější bezpečnostní pravidla jsou zahrnuty v příslušných oddílech níže.

2/ OBECNÁ PRAVIDLA

2.1.V případě, že se pravidla a předpisy tohoto dokumentu liší od zákonů hostitelské země, má zákon přednost.

2.2. Všechny národní a regionální závody se musí skládat nejméně ze 30 výstřelů, rozdělených do šesti položek. Maximální nástřel jednoho zásahu v terči nesmí být vyšší než 30 bodů. Mezinárodní soutěže budou probíhat minimálně za podmínek a úrovně národních mistrovství, ale může být rozšířena podle podmínek stanovené mezinárodním Řídícím výborem IHRSA. Budou používány terče, které určí řídící orgány závodu pořádajících zemí.

2.3.Mezinárodní soutěže budou řízeny nejméně ve standardu národních soutěží, ale mohou být rozšířeny v souladu s podmínkami stanovenými mezinárodním řídícím orgánem. Terče a střelecká stanoviště budou připraveny řídícími orgány hostující země, která soutěž pořádá, prezentované IHRSA, zahrnující „domácí terče pořadatele a terče zúčastněných zemí. Terče jsou zahrnuty v sekci 5.

2.4.Elektronické kopie a informace o terčích musí mít k dispozici všechny účastnící se země nejméně 2 měsíce před jakoukoliv mezinárodní soutěží.

2.5.Jakmile organizátor mezinárodní soutěže zveřejní termín ukončení přihlášek, na pozdější přihlášení nebude brán zřetel.

2.6.Každý závodník musí podepsat formulář o náhradě škody před zahájením jakékoliv soutěže.

2.7.Prohlídka střeliště nejméně ze vzdálenosti 100 m a za účasti úsekového rozhodčího, musí být umožněna nejméně 2 hodiny před zahájením soutěže.

2.8.Výbor pro spory (Odvolávací výbor – u nás JURY). Organizační výbor před zahájením soutěže jmenuje nejméně tří zkušené členy, aby jednali jako rozhodci řešení sporů ohledně výkladu těchto pravidel či jiných skutečností, které se přímo netýkají pravidel. Informace o případných sporech jsou zaznamenány úsekovým rozhodčím (dodatek C).

2.9.Informativní schůzka, kde budou střelci informováni o průběhu soutěže, se bude konat den před zahájením soutěže. Soutěžící musí přísně dodržovat tyto pokyny, které budou opakovat v průběhu závodu „úsekoví rozhodčí“ na příslušeném střelišti. Nedodržení těchto pokynů (pozn. zejména dodržování bezpečnosti) může vést k diskvalifikaci.

2.10. Závodníkovi nebude povolen start po stanovém termínu jeho startu (podle dispozic pořadatele) pro daný den.

2.11. Úsekoví rozhodčí a nebo jejich zástupci mohou být vyloučeni z požadavků v bodu 2.10. vzhledem k jejich vykonávaným povinnostem

2.12. Soutěžící mohou absolvovat střelecké stanoviště v libovolném pořadí, pokud neexistují zvláštní instrukce během briefingu nebo pokyny organizátorů a úsekových rozhodčích, postupovat dle specifických kroků.

2.13. Každý střelec je odpovědný za případné zpoždění a je v jeho zájmu, aby všechny střelišť zvládl v uvedeném čase. Skutečnost, že vstup na střeliště byl akceptován, neznamená, že soutěžící může pokračovat v další střelbě po stanoveném časovém rozpisu. Vyjímkou je prodloužení soutěže ze strany pořadatele nepředvídatelným jevem (vis major)

3. VYBAVENÍ

3.1 Dojde-li k poškození nebo selhání zbraně a střelec nemůže střílet položku znovu později, a jestli je střelcova zbraň shledána nepoužitelnou (ověřena ofic.výborem) on/ona může střílet zbývající část závodu s jinou zbraní, která byla schválena.

3.2 S vyjímkou bodu 3.1 musí být soutěž dokončena jednou zbraní

3.3 Každá osoba, která není vlastníkem zbraně který on/ona používá, bude doprovázena majitelem zbraně

3.4 Žádné semi-automatické a pumpy nejsou povoleny

3.5.Spouštěcí mechanismus jakékoliv zbraně by měl být naprosto bezpečný a bude podroben kontrole bezpečnosti úsekovým rozhodčím, pokud to bude nezbytné. Pokud by zbraň nevyhovovala, střelci nebude dovoleno s touto zbraní pokračovat

3.6 Jsou povoleny puškohledy bez omezení zvětšení. Nesmí být požit puškohled s elektronickým měřením vzdálenosti

3.7 Zakazuje se jakékoliv použití elektronického či mechanického měřiče vzdálenosti a větru, jak u střelce, návštěvníka nebo ve vozidle, vyjma organizátora s předchozím schválením, pouze pro úřední účely. Porušení tohoto bodu vede k okamžité diskvalifikaci. Střelec nebo jeho doprovod nesmí používat mobilní telefony během soutěže, pokud doprovází střelce na střelištích. V případě informovaní o vzdálenosti terčů bude střelec okamžitě diskvalifikován.

3.8 Úsťové brzdy jsou povoleny. V rámci soutěže, kdy střelec, který úsťovou brzdou nepoužívá, nemůže být nucen střílet vedle střelce s úsťovou brzdou, proto tito střelci používající brzdu, budou označeni v položkovém listu. Tlumiče jsou povoleny v soutěžích, kde to povoluje legislativa hostující země

3.9 Řemeny na zbraních mohou být nastavitelné, jednoduché nebo dvojité, ale musí být uchyceny na přechodu předpažbí a hlavně a vzadu na pažbě za rukojetí.

3.10 Bipody jsou zakázány, rovněž jakékoliv aretační a zpevňující doplňky zbraně, mimo případ, kdy toto povoluje organizátor závodu. Pokud budou bipody pro závod povoleny, organizátor musí dát toto na vědomí 2 měsíce před závodem

3.11 Je povoleno použití rukavic pouze pro ochranu rukou. Rukavice polstrované nebo s výstuhou zápěstí jsou zakázány

3.12 Ochrana loktů v rámci loveckých a střeleckých bund a kabátů jsou povoleny, nedovoluje se použití speciálních kabátů s umělými vrstvami. Bundy a kabáty jsou pouze pro ochranu proti prostředí a terénu

3.13 Použití krycích materiálů na ochranu střelců a jejich vybavení. Organizátor musí dodat materiály za podmínek, které vyžadují ochranu podle bodu 4.12 aby byla zajištěna jednotnost

3.14. Kategorie .222/.223 : s hlavněmi komorovanými pro .222/.223 Rem. s maximální délkou hlavně 26“ ( 660mm) měřeno od předního konce závěru, bez úsťové brzdy nebo tlumiče. Puškohled je povolen s maximálním zvětšením 14 x. U optiky s „věžičkou“ není povolení během soutěže její nastavení – otáčení.

4. NA ODPALIŠTI – PALEBNÁ POZICE

4.1 Palebné body musí být jasně vymezeny s dostatečným bezpečným prostorem pojmout celý detail ( pozici)

4.2 Předpisy vydané provozovatelem střelnice kde se soutěž uskuteční, je nutné dodržovat

4.3. Ostrá munice může být umístěna (dána) do zbraně nebo zásobníku (pokud je zásobník součástí zbraně – schránka) a to pouze na příkaz úsekového rozhodčího

4.4 Úsekový rozhodčí bude na každém střeleckém stanovišti před zahájením střelby střelce důkladně informovat o průběhu střelby. Žádný střelec nemůže střelbu opakovat z důvodu., že on/ona jasně nerozuměli, co bylo řečeno.

4.5 Úsekový rozhodčí vyvolá jména střelců, kteří jsou další na řadě, aby se připravili a mohli nastoupit následně po odstřílení předchozí skupiny

4.6 Terče nesmí být zkoumány žádným optickým zařízením, včetně dalekohledů a puškohledů, nikým jiným ani pozorovateli ( fanoušky), pouze pokud není střelec o to požádán úsekovým rozhodčím.

4.7 Standardní příkazy úsekového rozhodčího jsou:

a) Můžete nabíjet, následuje „ je některý střelec, který není připraven?“ střelec případně potvrdí, že je připraven

b) Čekat

c) Během 3-5 sekund dá rozhodčí signál ke startu střelby

d) Typický časový limit je 90-120 sekund na 5 ran na ocelové gongy, 60-180 sekund na 5 ran na papírové terče (vyjma krátké, rychlé palby na terče)

e) V průběhu střelby bude zbývající čas hlášen střelci takto: 90 sekund zbývá, 60 sekund zbývá, 30 sekund zbývá, 10 sekund zbývá, odpočítává se posledních 5 sekund. Organizátor dá k dispozici úsekovému rozhodčímu tyto příkazy v angličtině na CD nebo jiném médiu.

4.8 Závěr zbraně bude otevřen vždy, pokud se nestřílí. Po zahájení činnosti na střelišti nesmí být závěr zbraně uzavřen. Závěr může být zasunut dopředu, ale klika nesmí být uzavřena, aby se zabránilo případnému vypadnutí závěru. Nesmí být ale uzavřen než střelec zaujme svoji polohu ke střelbě. Viz příloha A – střelecké polohy.

4.9 Poruchy a zaseknutí (vzpříčení náboje) V případě poruchy nebo uvíznutí náboje střelec neprodleně informuje rozhodčího. Pokud jde o opravu zbraně střelcem, je zbraň opravována vždy pod dohledem rozhodčího. V případě, že zbraň nemůže být opravena v rozumném čase, musí být zbraň zabezpečena a předána odpovědné osobě (technikovi) k opravě. Za žádných okolností se nesmí střelec pokoušet o opravu např. uvízlého náboje v komoře vytěrákem zasunutím od ústí hlavně ke komoře. Střelec může použít náhradní zbraň, s výhradou bodu 3.1 nebude prodloužen čas k dostřílení položky. Tím je myšleno, že může ihned použít jinou zbraň (čekajícího střelce) pokud Odvolací výbor rozhodne o selhání zbraně, může střelec střílet náhradní položku

4.10 Trénování (rady) během doby, kdy střelec střílí jsou zakázány.

4.11 Nápovědy, komentáře, hluk během doby, kdy střelec střílí, jsou zakázány

4.12 V případě, že se střeliště nachází na skále, kamení nebo jiném terénu, který by mohl střelci ublížit, organizátor zajistí podložky jako je např. tkanina, deka, rohože o maximální tloušťce 5 mm nebo v případě mokré půdy, vyhořelé trávy, které by mohl ovlivnit střelce. Tyto typy ochrany musí pořadatel zajistit po celou dobu soutěže tak, aby byly pro všechny střelce stejné. Soutěžící může použít i svoji rukavici, čepici, klobouk ne však žádné brašny, pouzdra zbraní, bundy nebo jiné předměty pro tento účel.

5. TERČE A HODNOCENÍ

5.1 Terče jsou používány buď ocelové talíře (gongy) papírové terče barevné nebo černobílé fotokopie siluet zvířat, obvykle lovených, pocházející ze zemí, které jsou členy IHRSA. Tyto terče mohou být celé nebo část (výseč) terče, které simulují částečně zakryté terče.

5.2 Jednotlivé terče použité na střelišti zde musí být vyvěšeny.

5.3 Při použití zbraní s okrajovým zápalem .22long rifle je maximální střelecká vzdálenost 150 metrů. Budou používány ocelové gongy o velikosti od 25 mm do 100 mm.

5.4 Pro zbraně s náboji se středovým zápalem je maximální vzdálenost střelby asi 400 metrů. Maximální možná vzdálenost pro střelbu při volně stojící poloze je 150 metrů. Minimální vzdálenost pro střelbu na gongy je 150 metrů. Průměr gongů je od 100 mm do 200 mm v libovolném použití. Tyto terče nesmí být použity jako orientační pro vzdálenosti, jednotlivé vzdálenosti gongů nastavuje organizátor a jen orientačně.

5.5 Žádný střelec se nemůže dotýkat terče před vyhodnocením, kontrolní vzdálenost je 2 metry, výsledek podepíše do položkového listu rozhodčímu.

5.6 Po podpisu položkového listu nelze skóre měnit nebo opravovat

5.7 Všechny výstřely vypálené před pokynem rozhodčího nebo po příkazu k zastavení palby, bude střelec potrestán srážkou 30ti bodů za dřívější nebo pozdější výstřel. Jestliže střelec vypálí před časovým limitem a nebo po něm, na terči se mu započte jako minutá rána.

5.8 Je-li zjištěno jakékoliv pochybení, jako je vypálení další rány na vlastní nebo i cizí terč buď ve prospěch sebe, nebo sabotáže, použití dálkoměru pro zvýšení přesnosti střelby bude závodník diskvalifikován a může mu být zakázaná střelba po době, než rozhodne řídící orgán IHRSA.

5.9 Střelba na nesprávný terč je považován za neproměněnou šanci pro střelce, ale jeho rána se počítá střelci, jehož terč byl zasažen, hodnota zásahu bude hodnocena v rámci pěti nejlepších zásahů, pokud nebude znatelný zásah jiným kalibrem. Střelec musí hlásit tyto rány. Pokud je vystřeleno 6 ran na terč a všechny sousední terče mají 5 ran místo čtyř, terč s šesti zásahy bude hodnocen následovně: od nejnižších zásahů nahoru a nejvyšší výsledek rány se nepočítá. Úsekový rozhodčí zkontroluje i okolní terče a vyhodnotí správnost a počet zásahů tak, aby již poté nemohly vzniknout protesty. Opakování položky není povoleno. Případný protest může být podán podle § 5.10.

5.10. V případě, že se závodník odvolá k odvolací Jury, pouze v písemném podání a finančním vkladem, který je určen předem v programu závodu. Obsah protestu musí obsahovat detail sporu. Vklad je vratný v případě, že odvolací Jury shledá protest jako oprávněný. Odvolací Jury se nezabývá protestem dříve, než je písemně doručen. (bod 2.8. a dodatek C).

5.11. Rozhodnutí úsekového rozhodčího je konečné s vyjímkou podle § 5.10.

5.12. Ocelové terče (gongy) musí být viditelné pouhým okem, zřetelně označeny a očíslovány pro snadnou identifikaci. Barva gongů musí být kontrastními světlými a tmavými barvami. Jejich čísla budou nejméně velikosti A4 a s černými číslicemi na bílém papíře, a budou umístěny na nosném ocelovém rámu nebo vedle něho.

5.13. Bodování gongů: na střelišti rozhodčí (nebo určená osoba) potvrdí vizuálně zásah gongu i za použití dalekohledu nebo monokuláru. Gongy se hodnotí v daném pořadí, pokud je zasažen gong mimo pořadí, je počítán jako minutý.

5.14. Vnitřní kruh některých terčů se skórem 30ti bodů je doplněn středem a hodnocen jako 30,1 které pomáhá pro hodnocení střelců, kteří mají shodné skóre. V případě shodné hodnoty jakéhokoliv výsledku se se pořadí stanoví dle lepší bodové hodnoty položky směrem od první k poslední (od 1-6 položky), s výjimkou, kdy je jiný model stanoven před začátkem soutěže.

5.15. Jakmile se otvor po střele dotkne bodovací čáry, platí při hodnocení vyšší hodnota zásahu zásahy B, D, G, I, J, K ). „Dotykem“ znamená, že neexistuje žádná viditelná mezera mezi bodovací čárou a otvorem po střele ( viz.žlutý obrázek níže).

Vyjímka: pokud se otvor po střele dotkne bodovací čáry v oblasti považované za minutou (hodnota nula, mimo oblast terče) a zápornou oblastí terče, bude se počítat záporný výsledek (viz.C a H).

Toto neplatí pouze v následujícím případě: Při současném zásahu spojnice 30 a 0 a -15 se bude započítávat kladná bodová hodnota to je 30 (viz.E).

Zóny zásahů a bodování

A. Chybení (Score = 0)

B. V-bull (Score = 30.1)

C. Chybení/s odečetem (Score = -15)

D. Negative/positive (Score = 30)

E. Chybení/negative/positive (Score = 30)

F. Chybení (Score = 0)

G. Chybení/positive (Score = 25)

H. Chybení/negative (Score = -15)

I. Chybení/positive/positive (Score = 25)

J. Negative/positive (Score = 25)

K. Positive/positive (Score = 25)

pravidla-terc

 

Hit/miss

· 1 and 2 = minutí

· 3 and 4 =zásah

pravidla-zasahy

 

6. Klasifikace

6.1. Soutěžící může soutěžit v následujících třídách:

a) Třídy s výkonem určovaným podle předchozí výkonnosti zaznamenaném v národních nebo mezinárodních žebříčcích

I. Bronz ( pod 60%, nebo poprvé na závodech) ( 0-539/900)
II. Stříbro ( 60% ale méně ne 80% ) (540-719/900)
III. Zlato ) 80% a výše) (720-900/900)

b) Věkové třídy:

I. Junioři ( 16 let a mladší při prvním dnu soutěže)
II. Ženy
III. Muži
IV. Senioři ( 50 let až do 1 dne před dovršením 60 ti let v den závodu)
V. Veteráni ( 60 let a více v den závodu)

Příloha: Střelecké polohy

V duchu soutěže, s ohledem na svobodu je ale nutno najít dle rámcových společných pokynů smysl ustanovení pravidel. Čas od času zvláštní podmínky stanovené propozicemi vyžadují instruktáž pro jednotlivé polohy kromě obecných pokynů, viz. níže.

Při popisu těchto pozic se předpokládá, že závodník je pravák nebo levák, opačná poloha platí. Popruhy, které splňují dané předpisy v bodu 3.9. mohou být použity ve všech polohách, pokud není uvedeno jinak.

A.1 STOJÍCÍ BEZ OPORY

je definován jako: stojí vzpřímeně na obou nohách bez podpor jakékoliv opory nebo zbraně, s žádnou částí těla nebo končetin se dotýkat země či jakéhokoliv předmětu, s vyjímkou chodidel a bot. Zbraň je držena v obou rukách, jednou rukou vpředu na předpažbí.

A.2 STOJÍCÍ S PODPOROU

je definován jako: stojící vzpřímená pozice s oběma nohami, zbraň se opírá s levou / pravou rukou o oporu pro tento účel, a drží předpažbí zbraně levou/ pravou rukou, nebo se zbraň opírá o zápěstí nebo předloktí levé / pravé ruky

A.3 KLEČÍCÍ BEZ OPORY

je definována jako: klečí tak, aby se střelec dotkl země pouze spodní stranou levé nohy a dolní stranou pravé nohy, včetně nohy a kolene a hýždí spočívající pouze na patě, pravá noha a levý loket na levém koleni, žádná jiná část těla se nedotýká jakékoliv opory nebo objektu. Ostatní části těla se nesmí dotýkat země či jiné opory.

A 4 KLEČÍCÍ S OPOROU

Je definována jako: klečí tak, aby se střelec dotkl země pouze spodní stranou levé nohy a dolní stranou pravé nohy, včetně nohy a kolene a hýždí spočívající pouze na patě, pravá noha a levý loket na levém koleni, poskytovaná opora může být použita v levé ruce nebo pro zbraň, nebo obojí, proti opoře dodané pro tento účel, pro držení předpažbí levou rukou nebo zbraň spočine na levém zápěstí nebo předloktí.

A 5 SEDÍCÍ BEZ OPORY

Je definována jako: hýždě, nohy a chodidla se dotýkají země. Žádná jiná část těla se nesmí dotýkat jakékoli opory nebo objektu

A 6 SEDÍCÍ S OPOROU

Je definována jako: hýždě, nohy a chodidla se dotýkají země, poskytnutá opora se používá pro stabilizaci zbraně

A 7 LEŽÍCÍ BEZ OPORY

Je definována jako: střelec leží na zemi se zbraní v obou rukou s jednou rukou dopředu držící předpažbí, žádná část zbraně se nedotýká země, žádná část těla nebo končetin se nesmí dotýkat žádného objektu nebo země. Předloktí nebo ruce se nesmí rovněž dotýkat země.

A 8 LEŽÍCÍ S OPOROU

Je definována jako: střelec leží na zemi se zbraní uchopenou v obou rukou, poskytnutá opora slouží ke stabilizaci zbraně

A 9 BEZPEČNOST

V zájmu bezpečnosti, všichni závodníci musí stát na palebné čáře a za všech okolností se řídí pokyny rozhodčího !

Příloha C

Protesty a odvolací komise ( výbor) u nás JURY – pojem JURY nepoužívají , jen odvolací výbor

Řízení a jednání odvolacího (smírčího) výboru by mělo být zcela objektivní bez osobních preferencí a odváděno před zraky veřejnosti a rozptýlení z probíhající soutěže. Pravidla jsou následující:

C.1. U všech registrovaných soutěží musí existovat „ Protest“ a Odvolací výbor, který musí být vytvořen hostitelskou asociací nebo organizátorem k projednání protestů a jejich případného odvolání.

C.2. Odvolací výbor se skládá z minimálně tří lidí, včetně předsedy IHRSA, některý z nich může být závodníkem (soutěžícím). Předseda IHRSA nebo jeho jmenovaný kandidát bude předsedat Odvolacímu výboru. Alespoň jedna osoba by měla být určena před zahájením závodu pro případ, že jeden z členů nebo schopen vykovávat své povinnosti. V žádném případě nesmí navrhovatel, demonstrant nebo obviněná osoba být zahrnuta za člena Odvolacího výboru ( nehledě na jakékoli pravidlo nebo pravidla právních předpisů o opaku ). V soutěžích, kde je více než jeden delegát zastupující sportovní orgány, může být jmenován za člena uvedeného výboru a takové jmenování musí být na uvážení předsedy IHRSA nebo jeho pověřeného kandidáta.

C.3. Protest může podat každý soutěžící, který se cítí poškozen rozhodnutím úsekového rozhodčího, výsledku v terči, nebo jakékoli jiné organizační záležitosti nebo metody vedení soutěže. Závodník může protestovat proti chování jiného/ných závodníků, tak, že se neřídí platnými pravidly nebo neuposlechl dodržování pravidel.

C.4. Protest musí být podán písemně s doloženým poplatkem, který stanoví předseda IHRSA. V případě, že je protest shledán účinným, protestujícímu je poplatek vrácen. V případě zamítnutí protestu poplatek propadá ve prospěch organizátora.

C.5. Protest se podává u úsekového rozhodčího nebo u osob nominovaných předsedou IHRSA nebo jeho nominovaného kandidáta pro příjem protestů. Protest může být podán v průběhu soutěže nebo po jejím skončení ne však déle jak 30 minut po zveřejnění výsledků. Protest musí být předán výboru co nejdříve aby bylo rozhodnuto.

C.6. Předseda svolává výbor bez zbytečných odkladů a Odvolací výbor má pravomoc vyslechnout toho, kdo podal protest, obviněnou osobou, rozhodčí nebo další osoby , které souvisejí s daným protestem. Odvolací výbor požádá úsekové rozhodčí , zapisovatele nebo organizátory k dodání potřebných materiálů k přezkoumání protestu, povolat další osoby, které mohou pomoci Odvolacímu výboru s vyřešením protestu tak, aby bylo umožněno dospět k nestranném a spravedlivému rozhodnutí.

C.7. Jakákoli obviněná osoba musí být:

C.7.1. Informována o důkazech nebo tvrzeních

C.7.2. Dodány písemné nebo ústní výroky proti této osobě –osobám

C.7.3. Informována o místě a času konání Odvolacího výboru a vyslechne důkazy a obvinění

C.7.4. Má právo na slyšení před Odvolacím výborem a být přítomna během projednávání Odvolacím výborem

C.7.5. Mít nárok zůstat po dobu jednání Odvolacího výboru i po jeho přerušení dokud Odvolací výbor nepřijme rozhodnutí

C.7.6. Musí mít příležitost před Odvolacím výborem opravit nebo vyvrátit obvinění nebo tvrzení

C.8. Bezprostředně poté, co odvolací výbor učinil rozhodnutí, předseda Odvolacího výboru

oznámí na setkání soutěžících předvolaných k projednání rozhodnutí; nebo předloží rozhodnutí na úřední desce.

Rozhodnutí odvolacího výboru jsou konečná a závazná ve věci protestu a na všechny osoby

v něm dotčená. Odvolací výbor bude také zvažovat a doporučovat změny pravidel kde je to vhodné,

na základě události.